Пълна функционалност на софтуер за мобилни продажби

ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

ТП (Търговски представител) – потребител на мобилната част на системата

СПВ (Супервайзър) – потребител на мобилната част на системата

СТ (Сервизен техник) – потребител на мобилната част на системата

МУ (Мобилно устройство) – таблет, телефон и софтуера, инсталиран на него, с който работи ТП

БО (Бек офис) – уеб-базирано приложение за администриране на системата, с което работят администраторите на системата и супервайзърите

Обект – мястото за извършване на дейностите – магазин, кафене, бар, киоск и т.н.

Фирма – юридическото лице, собственик на даден(и) обект(и)

Зареждане – процесът на синхронизация между МУ и БО, при който на МУ се зареждат (качват) данни от БО

Отчитане – процесът на синхронизация между МУ и БО, при който от МУ се отчитат (свалят) данни в БО

Back – системният бутон на всяко едно устройство с Android OS за връщане назад

Цел – поставени от пряк ръководител набор от обикновено повтарящи се действия за строго определен период. За целите трябва да важат SMART принципите (да са специфични, измерими, постижими, реалистични, за конкретен период). Приемаме правилото целите да са месечни. За по-дългосрочни цели ще трябва да се залагат очаквани резултати/статус за всеки конкретен месец.

Маршрут – план за посещения за обектите, като цикличността може да бъде различна

Съобщения – служебни или лични съобщения, които могат да служат като комуникация от администратор или Супервайзър към ТП, или създадени от самия ТП да се ползват за подсещане

Канал/Тип/Категория/Сегмент – различните параметри, по които се класифицират обектите

Договор – информация за сключен договор/договорка между фирмата, собственик на един или няколко обекта и търговеца

ОСНОВНО МЕНЮ

osnovno-menuОсновното меню се появява на екрана след като се стартира приложението Mobee Seller от МУ. В него се съдържат основните дейности, които потребителят извършва в процеса на своята работа. На снимката е показан примерен изглед, като имената на бутоните и техните функции могат да се променят в зависимост от съответните изисквания.

РАБОТЕН ДЕН

Работен ден е периодът в рамките на едно денонощие, през който ТП работи. Работният ден започва с избиране на Начало в Основно меню и приключва с избиране на Край. Когато не се извършва пряка търговска дейност, но работният ден ще продължи след това, ТП може да активира режим Пауза. В случай, че ТП е пропуснал да зададе начало на работен ден, той ще бъде подканен чрез съобщение, при опит за стартиране на посещение на първия обект за деня. ТП за да работи с актуални данни, е необходимо те да се заредят на МУ преди началото на всеки работен ден от меню Трансфер/Зареждане номенклатура (повече информация в секция Системни функции). Посещение в Обект не може да се извърши, ако работният ден не е стартиран. Системата записва дата, час и GPS координати в началото и края на всеки работен ден. Теоретически е възможно един ТП да има няколко работни дни в рамките на един астрономически, но това не е желателно да се прави във връзка с последващи справки. След края на работния ден, ТП трябва да отчете информацията за посетените обекти и съпътстващите с това дейности в меню Трансфер/Отчет на документи. Ако е необходимо, ТП може отчете своите данни и преди настъпването на края на деня или по няколко пъти за деня.

МАРШРУТ

marshrut1В Маршрут се визуализира списъкът с обекти, включени в дневния маршрут, подредени по планирания ред на посещение. Най-горе на първия ред са изброени дните от маршрута, като в случая той е едноседмичен с пет работни дни. Автоматично системата избира текущия ден, като във втория ред се визуализират броят обекти (в примера е 6), включени в дневния маршрут, ориентировъчна дължина на маршрута (от първия до последния обект) в км., карта на разположението на обектите от маршрута (излиза на отделен прозорец след натискане на бутона Карта).
marshrut2Потребителят може да вижда маршрутите както за следващите дни, така и за предходните. При избор на обект от маршрута, след потвърждение, се стартира посещение. От този интерфейс може да се посещават и обекти, включени в други дни, като се избере седмица (ако е повече от една) и ден (Пон-Пет). Посетените вече обекти от дневния маршрут се маркират в синьо. Допълнително посетените обекти – такива които не са включени в регулярния маршрут, се оцветяват в зелено.
marshrut3Чрез маркиране и задържане върху избран обект се извиква контекстно меню. То показва Информация за обекта, Карта на обекта (с предложение за достигане до обекта от текущата позиция) и възможност за записване на GPS координати.

ОБЕКТИ

obekti1В този списък се виждат всички обекти, които са заредени на МУ и се обслужват от ТП. Обект може да се търси или подреди по неговото име, адрес, град, код, карта и радиус. Горе в ляво се избира по какъв критерий ще се извърши търсенето. Обект може да се избере и от картата, върху която е визуализиран.
obekti2Когато се търси по име/адрес може да се впише цялото или част от името/адреса. В дясната част от екрана се намира динамична лента (скролбар) за по-лесно преглеждане на обектите. При търсене по радиус се въвежда радиусът в метри и в списъка се визуализират всички обекти, които попадат в съответния радиус спрямо текущата позиция и сортирани по тяхната отдалеченост. От това меню може също да се стартира посещение в избрания обект. Посетените обекти се оцветяват в синьо.
obekti3При задържане на бутона върху избран обект, излиза контекстно меню, от което може да се види допълнителна информация за обекта, както и да се инициира посещение. Полетата, които не могат да се редактират, се появяват в сив цвят. След промяна на Информация за обекта излиза въпрос, в който потребителят трябва да потвърди записването на промените. От бутон Посещение може да се стартира посещение в обекта. Потребителят може да актуализира данни като лице за контакт, телефон, ел. поща.

ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЕКТ

poseshtenie-v-obekt1Когато се избере посещение в обект по един от изброените по-горе начини, се вижда меню Клиент. Меню Посещение съдържа някои основни дейности, които ТП извършва в посетения обект и избира съответния бутон. Осъществяването на продажба става с избор на бутон Продажба на стока и се различава от събирането на поръчка, тогава когато стоката се доставя непосредствено след това със съпътстващите я за целта документи. При събиране на поръчка, която ще се достави на следващ етап се избира бутон Поръчка на стока. В случай, че е необходимо да има възможност за връщане на стока се избира бутон Връщане на стока.
poseshtenie-v-obekt2Посещенията могат да бъдат структурирани – последователност от предварително дефинирани дейности, които ТП трябва стриктно за спазва. Всяка една дейност има задължителен характер и може да се премине към следващата само ако е приключена предходната. Визуализират се вече извършените дейности (с отметка) и следващите, които могат да бъдат извършени (неактивните са сиви).

ПРОДАЖБА И/ИЛИ ПОРЪЧКА НА СТОКА

prodajba-porychka1След като се избере един от двата бутона (Продажба или поръчка на стока) се зарежда меню Артикули. В основния екран на меню Артикули се визуализира списък с продукти и техните цени, както и заявеното количество, ако има такова. Ако се маркира някой от продуктите се извежда информация още за наличност и дали са поръчани бройки от него до този момент. За да се добавят артикули към поръчката или променят количества им, трябва да се натисне в клетката върху цената на желания артикул дори и да не е маркиран. Друг начин за избор е натискане върху клетка с надпис Заявено, но тогава артикулът трябва да бъде маркиран. И в двата случая излиза допълнителен екран с детайли за продукта. Съществува и бърз начин за набиране на артикули, като след всяко натискане върху описанието на артикула се добавя по един брой от него. За да се настрои системата да работи по този начин, трябва да се влезе в меню Опции.
prodajba-porychka2В екрана с детайли за продукта се въвежда желаното количество и вида на опаковката. От този екран може да се редактира поръчаното до момента количество и зададе отстъпка, валидна само за избрания артикул (ако е необходимо). След приключване се избира бутон Потвърди.
prodajba-porychka3Търсене или филтриране на артикули може да се извърша или пълно-текстово по описание или код.
prodajba-porychka4Филтрирането на артикули може да се извърша и по Групи.
prodajba-porychka5Премахването на филтрирането по групи става чрез задържане на бутона с избраната група (оцветен в оранжево).
prodajba-porychka6След като се изберат всички артикули с бутона Документ се преминава към общ списък на поръчаните до момента продукти, техните бройки и цени, както и общата сума. Ако се установи, че е пропуснат артикул, може да се добави чрез бутон Добави.
prodajba-porychka7За да се издаде документът, трябва да се избере бутон Приключи. Извежда се обобщена информация за дължимата сума, възможност за избор на начин на плащане, тип документ, който да се разпечата. Тези опции са предварително дефинирани и могат да варират в зависимост от избора на обект/фирма.
prodajba-porychka8След избора на бутон Потвърди се извежда информация за документите, които ще се отпечатат на принтера. Принтерът е отделно устройство, което е свързано към МУ и от него получава команди за печат.Действията, които се извършват при Поръчка на стока са аналогични на вече описаните, като при приключване на Поръчката, ТП трябва да определи датата за нейната доставка и доставчика, към когото да се изпрати по електронна поща. Датата на доставка по подразбиране е следващият работен ден, като може да се определи и час на доставка – един от предварително зададените диапазони, както и дали поръчката е за изпълнение. По подразбиране всяка поръчка е за изпълнение, но ако се очаква в последствие потвърждение или редакция, то отметката „За изпълнение“ може да бъде премахната и тогава поръчката няма да бъде изпратена при следващия обмен на данни. Тя може да бъде видяна, редактирана и пусната за изпълнение от меню Справки – Поръчки. При наличие на „чакащи“ поръчки, на устройството не може да бъде заредена нова номенклатура.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

В системата е предвидена такава възможност, макар в не всички бизнес модели да се допуска такава операция. Действията, които протичат при нея са аналогични при продажба и поръчка, като ТП получава обратно стока от обекта в следствие на настъпило обстоятелство или конкретна причина.

СЕРВИЗ

serviz1В това меню се създават заявките за сервизно обслужване на оборудване, намиращо се в съответния обект. Нова заявка се създава от Заявка за сервиз. Тук могат да се създават и заявки за инсталация на ново оборудване.
serviz2При създаване на заявка за сервиз се попълват всички полета от формата за заявка. След отчитане на заявките от ТП, в зависимост от дейността, която трябва да се извърши, те могат да се изпращат автоматично до МУ на Сервизните техници или към други заинтересовани лица.
serviz3В Справки се вижда статусът на заявки за сервиз за съответния обект.

МЪРЧАНДАЙЗИНГ

merchandizingВ това меню са събрани маркетинговите дейности, които ТП извършва в посетените търговски обекти. По-подробна информация можете да намерите на http://mobee.bg/ask
Планограми
planogramiТук се намира информацията за задължителните артикули и начина на подреждането им в търговския обект в зависимост от канала, типизацията му и географското му разположение. След отваряне в стандартното приложение за преглеждане на снимки в устройството, планограмата може да се завърти, мащабира и позиционира на екрана.
Стандарти
merchandising Визуализират стандарта за наличност и подреждане на рекламни и промоционални материали в зависимост от канала и типа на търговския обект.
Задължителни артикули
zad-artikuliВизуализира се списък със задължителните по отношение наличност в обекта артикули, според мърчандайзинг стандарта.

СЪОБЩЕНИЯ

saobshteniqСъобщенията служат за изпращане на информация от централен офис до ТП, както и самите ТП да си оставят съобщения, които да им напомнят за предстоящи събития, касаещи дадени обекти.
saobshteniq2ТП може да създаде съобщение за конкретен обект от всяко едно от горните три менюта. Съобщение се създава от бутона „+“, като всяко съобщение има период на валидност (през който се зарежда на МУ на ТП) и текст.
saobshteniq3ТП също така може и да изтрие съобщение, създадено от него – с избор и задържане се активира контекстно меню за изтриване на съобщението.

ВЪПРОСНИЦИ

vyprosnici1В това меню са всички свободни въпросници, които ТП може да попълва – извикват се от Въпросник, както и специалния въпросник за Картон на обекта.
vyprosnici2Свободните въпросници се извикват от менюто Въпросник, като за всеки свободен въпросник се визуализира броят страници, броят въпроси и дали въпросникът е попълнен по време на посещението.

vyprosnici3Ако във въпросника дадени въпроси са дефинирани като задължителни и не са попълнени, системата издава предупреждение дали да бъде записан въпросникът без отговорите на тези въпроси. Системата дава възможност да се определи един въпросник като задължителен и към кого да бъде адресиран. В такъв случай, ТП няма да може да приключи посещение в обект, ако не е попълнил анкетата, отнасяща се до същия обект.
vyprosnici4Специалният въпросник Картон на обекта се визуализира, попълнен с отговорите от предходното му записване.

ЦЕЛИ

celi1Целите се задават от администратор в БО и са отделни за всеки ТП. Цел може да се изпълни само по време на посещение в обект от Меню посещение – Цели. Изпълнението на цел може да става неограничен брой пъти в даден обект, като се записва резултатът от последното й изпълнение.
celi2За всяка цел се визуализира пълната информация – Описание, Срок в който трябва да се изпълни, Количествено измерение на целта, дали е изпълнена в обекта (празно – не е изпълнявана/проверяване в обекта, Да – проверена е и е изпълнена, Не – проверена е и не е изпълнена), процентното изпълнение към момента.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

zadyljeniqВ това меню се показват всички задължения на обекта и/или фирмата, чиято собственост е. Могат да се виждат също лимити (ако има такива) на обекта и/или фирмата. Може да се ограничи извършването на продажба или събирането на поръча, ако обектът/фирмата е достигнал определения лимит. Може да се допусне продажба/поръчка, само ако плащането е в брой и пр. В същото меню може да се погаси частично или цяло задължение. ТП избира кое точно задължение да се плати (ако е повече от едно).

ИНФОРМАЦИЯ

informaciqТук се визуализира информация за обекта, аналогично на описаното в меню обекти.

СЪОБЩЕНИЯ

Тук се визуализират всички съобщения, които са адресирани до съответния ТП. saobshteniq1Офис – съобщения, които идват от офиса Мои – съобщения, създадени от самия ТП За деня – съобщения за обекти, които са в Маршрута за конкретния ден
Възможно е да се създават т.нар. „Подсещащи съобщения“. Чрез тях ТП ще бъде подсетен в подходящия момент за дейност, която трябва да извърши в търговския обект. Тези съобщения изскачат като popup екран, с което се гарантира, че ТП няма да ги пропусне. Този тип съобщения могат да бъдат адресирани до всички обекти, конкретна зона/регион или точно определен обект. Могат да бъдат сегментирани по тип или канал на обектите. Подсещащите съобщения се появяват: –        в Основно меню: saobshteniq2 saobshteniq3
–        при влизане/излизане във всеки един посетен обект или конкретен обект: saobshteniq4 saobshteniq5
–  при създаване/приключване на продажба/поръчка: saobshteniq6 saobshteniq7 saobshteniq8

СПРАВКИ

spravkiТова е информация за извършени в рамките на деня дейности и от друго естество, която би могла да бъде полезна на ТП при изпълнение на задълженията му.
Посещения
poseshteniqСправка на направените през работния ден посещения.
Задължения
zadaljeniqСписък със задълженията на всички обекти, които се обслужват от ТП.
Документи
dokumentiСписък с неотчетените документи с възможност за редактиране, пускане за изпълнение или изтриване – аналогично на процесите при създаване на поръчка. Документите могат да се филтрират по техния тип – фактура, стокова разписка, протокол и др. Тук се дава възможност неотчетените поръчки до момента да бъдат редактирани (Преглед) или изтрити (Изтрий), а отчетените само да бъдат преглеждани.
Плащания
plashtaniqИзвежда се списък с всички плащания, направени в брой за текущия работен ден.
Склад
skladЗарежда се номенклатурата с артикули, налични на склад. За да се открие по-лесно даден артикул, той може да се търси по неговото име, код или група, в която участва. В това меню може да се прави поръчка на артикули към основен склад. Тя може да се изпрати предварително, за да се подготви стоката в удобен момент през деня.
Цели
Списък с активните цели за съответния ТП, с пълна информация за статуса на изпълнение на целта. При избор на цел се показва списъкът с обекти, където целта е била изпълнявана/проверявана и статус дали е била успешно изпълнена или не. tseli1 tseli2
Договори
Списък с всички договори на фирми, които имат обекти в търговската зона на ТП. Цветовото кодиране означава: Зелен – валиден договор с крайна дата след повече от 90 дни Жълт – валиден договор с крайна дата в рамките на 90 дни Червен – изтекъл през последните 90 дни договор Има възможност за филтриране на всеки тип договори. При избор на договор може да се редактира коментара му.
Неодобрени договори
Справката „Неодобрени договори“ е достъпна в меню Справки в Основно Меню. Тук се виждат всички предложения за договори за последните 6 месеца, които са в един от трите статуса: Предложение – това е началния статус на всяко предложение Неодобрен изчакващ – този статус предполага наличие на поне едно одобрение в БО (от нужните 3 – на супервайзор, RSM и ON/OFF Trade director), като се изчакват останалите, за да бъде финално одобрен Неодобрен отхвърлен – предложението е отхвърлено от един от тримата одобряващи в бекофиса За всеки договор има информация за обекта и датата на направеното предложение.