Пълна функционалност на софтуер за мърчандайзинг

ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ:

ТП (търговски представител) – потребител на мобилната част на системата.

МУ (Мобилно устройство) и софтуера, инсталиран на него, с което работи ТП.

БО (Бек офис) – Уеб базирано приложение за администриране на системата, с което работят бекофис администраторите, РМ, НМ.

РМ – регионален мениджър, потребител на БО и МУ

НМ – национален мениджър, потребител на БО и МУ

Обект – Мястото за извършване на дейностите – магазин, бензиностанция, киоск и др.

Фирма – Юридическото лице, собственик на даден(и) обект(и)

Зареждане – Процесът на синхронизация между МУ и БО, при който на МУ се зареждат (качват) данни от БО

Отчитане – Процесът на синхронизация между МУ и БО, при който от МУ се отчитат (свалят) данни в БО

Back – Системния бутон на всяко едно устройство с Android OS за връщане назад.

Цел – Поставени от РМ или НМ набор от обикновено повтарящи се действия за строго определен период. За целите трябва да важи SMART принципите (да са специфични, измерими, постижими, реалистични, за конкретен период). Изпълнението на цели е многостъпково, т.е. е свързано с определен брой посещения, за определен срок в различни обекти. Целта касае изпълнение (продажби, позициониране), което има измерваема величина (брой, процент, стойност).

Задача – Поставено от РМ, НМ или от самия ТП действие (обикновено еднократно, но е възможно да е многократно), което трябва да бъде свършено до определена дата. При задачите не важат SMART принципите. Изпълнението на задача изисква отговор ДА/НЕ.

Маршрут – Четириседмичен план за посещения на обектите. Маршрутът се изготвя в БО от РМ и е съобразен с типизацията на обектите, актуалните цели за периода и спецификата на отделните обекти. Маршрутът има препоръчителен характер за ТП, но е възможно той да посещава и обекти извън дневния си маршрут.

Съобщения – служебни или лични съобщения, които могат да служат като комуникация от РМ/НМ към ТП, или написани от самия ТП да се ползват да подсещане.

Тип/Верига/Ключов клиент/Сегментация – различните параметри, по които се класифицират обектите. Показателите са предварително определени.

Договор – информация за договорените търговски параметри между компанията и обект, която се визуализира в МУ

Активи – наличните в обект дълготрайни материални активи (ДМА), кратоктрайни материални активи (КА), Стелажи

Проверки – различните стандартизирани проверки, които се извършват от ТП при посещение в обект

Активности – Възможност за избор на вид активност (дейност), изпълнявана от ТП в обект

Основно меню

Картон на обекта

osnovno-menu

karton-na-obektaВ Картон на обект ТП има достъп до основната информация за обектите, като може да редактира следните полета: Лице, E-mail и Телефон (пълнотекстови), Брой каси (цифрово поле) и Статус (падащо меню за избор).

Картона на обект е достъпен от :

Основно меню – Обекти – селектиране на Обект

Маршрут – селектиране на Обект (от текущ, минал или бъдещ ден)

Справка маршрут

spravka-marshrutВ това меню се визуализират дните за посещение на дадения обект в цикличния 4-седмичен маршрут. Този екран има информативна функция за ТП, той не може да създава или редактира. Номера на текущата в момента седмица се визуализира в червено. Ако обекта е определен за посещение за конкретен ден, то клетката ще бъде оцветена в жълто и ще има отметка в горната половина. В долната част на клетката се вижда общия брой обекти за посещение за съответния ден от маршрута. Бутона Карта визуализира локацията на обекта на карта.

spravka-marshrut-2При натискане на долната част от бутона се преминава към менюто, представящо всички обекти за посещение за избрания ден, с указана последователност. Тук се визуализира броя обекти, както и ориентировъчната дължина на маршрута при тази последователност за посещение.

От списъка с обекти, със задържане върху обект се активира контекстното меню, от където може да достъпим картона на обекта или да се види локацията му на карта. С бутона Карта се визуализира дневния маршрут на карта.

Задачи, Съобщения, цели

Задачите, Съобщенията и Целите на софтуера за мърчандайзинг са видими в 3 менюта:

–        Основно меню – виждат се информативно, без възможност за изпълнение (на цел/задача) или създаване (на задача или съобщение)

–        Картон на обект – без възможност за изпълнение (на цел/задача), но може да се създават (задача или съобщение)

–        Меню Посещение – има възможност за изпълнение (на цел/задача) и за създаване (на задача или съобщение)

Задачи

zadachiЗадачите могат да се задават от БО – за обект/и или за Търговски представител/и. Всяка една задача има следните атрибути:

Периода Начална дата – Крайна дата определя кога дадена задача да се зарежда на МУ.

zadachi-1Списъкът с всички задачи се визуализира в основно меню задачи. При натискане на ред със задача излиза списък с обектите, за които тя е активна.

zadachi-2Списъкът със задачи за даден обект се визуализира в следните менюта:

Картон на обекта – ЦСЗ – Задачи

Меню посещение – Задачи

В тези менюта, от бутона „+“ ТП може да създаде нова задача за избрания обект.

zadachi-3Ако задачата е еднократна – то тя може да бъде изпълнена само веднъж и при последващо зареждане няма да се зареди на МУ. Ако задачата е многократна то тя се зарежда всеки път в периода на валидността й и може да бъде изпълнявана много пъти, като ТП вижда броя изпълнения.

Съобщения

saobshteniqСъобщенията служат за изпращане на информация от РМ (през БО или МУ) до ТП, както и самите ТП да си оставят съобщения (за напомняне) за дадени обекти.

Съобщенията са два вида:

– за определен ТП или група ТП (Регион или Всички) и се визуализират в Основно меню

– за определен обект или група обекти – те се визуализират в следните менюта за конкретен обект:

saobshteniq1Картон на обекта – ЦСЗ – Съобщения

Меню посещение – Съобщения

ТП може да създаде съобщение за конкретен обект от всяко едно от горните две менюта. Съобщение се създава от бутона „+“ горе вдясно, като всяко съобщение има период на валидност (през който се зарежда на МУ на ТП) и текст.

ТП също така може и да изтрие съобщение, създадено от него – с избор и задържане (дълъг клик върху съобщението) се активира контекстно меню за изтриване.

Цели

celi1Целите се задават в БО и са отделни за всеки ТП.

Справка за статуса на изпълнение на всички поставени цели в даден момент се визуализира в Основно меню – Цели. Освен обобщената информация при избор на дадена цел могат да се видят обектите, в които е отчетено изпълнение на целта, както и в кои обекти е била изпълнена и в кои – не.

 

celi2

Целите могат да се видят в следните менюта:

Главно меню – Цели

Картон на обекта – ЦСЗ – Цели

Меню посещение – Цели

Цел може да се изпълни само по време на посещение в обект от Меню посещение – Цели. Изпълнението на цел може да се става неограничен брой пъти в даден обект, като се записва резултата от последното й изпълнение.

 

celi3 celi4

Маршрут

marshrut-1Маршрутът е списък с планираните за посещение обекти за всеки един конкретен ден (календарна дата). В менюто Маршрут цветово са кодирани дните от текущата, предходната и следващата седмица:

В синьо са оцветени изминалите дни, за които може да се видят направените посещения.

В червено е маршрута за текущия ден, от тук основно се избират обектите за посещение.

В жълто – бъдещи дати, за които се виждат създадените маршрути.

 

marshrut-2Менюто Маршрут не позволява да се създава или изтрива маршрут от ТП, не позволява изтриване на обекти или промяна на поредността на посещение. Единствено могат да се добавят обекти за посещение за текущия ден, от бутон Добави.

Обектите се добавят най-отзад в списъка за деня. Добавените обекти не променят маршрута по принцип, а остават валидни само за конкретния ден.

 

marshrut-3Обектите в таблицата могат да бъдат два типа:

–        Планирани за посещение в Маршрут за деня (създаден в БО – от РМ или бекофис администратор), те са означени с буква М.

–        Добавени към дневния маршрут от самия ТП, или директно посетени без да са добавяни в списъка – означени са с буква Н.

Реално посетените вече обекти в текущ или изминал ден са подредени по реда на действителните посещения (зелените цифри), а непосетените по реда на планираното в маршрута посещение (черните цифри).

Един обект може да бъде посещаван многократно в рамките на един ден от маршрута, като всяко посещение се записва поотделно. Един и същи обект не може да присъства повече от един път в планиран маршрут.

За всеки ден се визуализира информация за ориентировъчна дължина на маршрута:

Изминал ден – изминатия път за посещения

Текущ ден – оставащата дължина на маршрута

Бъдещ ден – дължината на планирания маршрут

От Бутон Карта се визуализират на карта всички обекти от конкретния ден, с различно оцветяване в зависимост дали са посетени или не и дали са планирани в маршрута:

Зелени – посетени обекти от маршрута

Жълти – посетени обекти, които не са били от маршрута

Червени – непосетени обекти от маршрута

Сини – непосетени обекти, които не са от маршрута, а са добавени от ТП

При коректни координати на обектите, върху пътната мрежа се изчертава и ориентировъчен път на придвижване.

marshrut-4 marshrut-5

Мърчандайзинг

Меню

Планограми

merchandisingВ това меню са събрани маркетинговите дейности, които ТП извършва в посетените търговски обекти.

 

 

planogramiТук се намира информацията за задължителните артикули и начина на подреждането им в търговския обект в зависимост от канала, типизацията му и географското му разположение.

След отваряне в стандартното приложение за преглеждане на снимки в устройството, планограмата може да се завърти, мащабира и позиционира на екрана.

Стандарти

Задължителни артикули

Визуализират стандарта за наличност и подреждане на рекламни и промоционални материали в зависимост от канала и типа на търговския обект.

merchandising

zad-artikuliВизуализира се списък със задължителните по отношение наличност в обекта артикули, според мърчандайзинг стандарта.

Въпросници

Въпросници за попълванеСвободните въпросници се извикват от менюто Въпросник, като за всеки свободен въпросник се визуализира броят страници, броят въпроси и дали въпросникът е попълнен по време на посещението.

 При отваряне на въпросник визуализацията на полетата може да се настрои – възможно е да се виждат празни полета, които търговецът/мърчандайзерът следва да попълни или те да са предварително попълнени със стойности от предходното посещение (които служителят може да потвърди или редактира).

vyprosnici-3Ако във въпросника дадени въпроси са дефинирани като задължителни и не са попълнени, системата издава предупреждение дали да бъде записан въпросникът без отговорите на тези въпроси. Системата дава възможност да се определи един въпросник като задължителен и към кого да бъде адресиран. В такъв случай, ТП няма да може да приключи посещение в обект, ако не е попълнил анкетата, отнасяща се до същия обект.

Набор от въпроснициВъпросниците могат да поддържат различен набор от отговори – падащи менюта, радиобутони, чекбокс полета, свободен текст, избор от дата, правене на снимки и т.н.

ПРОВЕРКИ

Всички проверки се извършват само по време на посещение от меню – Посещение – Проверки.

Проверка ООС (Out of stock)

Проверката се прави в графична решетка с попълнени в клетките всички асортименти, като асортиментите по договор трябва да са оцветени в зелено. ТП отбелязва кои от артикулите по договор са ООС, след маркиране те се оцветяват в червен цвят.

Решетката с асортименти е с еднакво разположение на асортиментите за всички обекти.

Проверката се прави еднократно в обект, независимо от броя на стелажите. Маркираните като ООС продукти са такива, които не са налични на нито един стелаж.

Проверката за наличие на допълнителни артикули се прави в същата решетка за проверка ООС, като се маркират артикулите, които не са задължителни по договор, но присъстват в обекта. Те съответно се оцветяват в жълт цвят.

В меню Проверка ООС се зареждат резултатите от последната проверка в обекта.

Дял от излагане

Конкурентни лица

dql-ot-izlagane-1В тази проверка се описват общия брой лица на стелажите в обекта и съответно броя лица на продукти на компанията. Системата автоматично изчислява процента на дела. За нуждите на сравнителния анализ има поле с данни за „Дял от излагане по договор“.

shelf-shareБутон „Конкурентни лица“ дава достъп до меню за описване на конкурентни фирми от номенклатура и сътоветния брой лица, с които те присъстват на стелажа.
В модул „Дял от излагането“ се зареждат резултатите от последната направена проверка.

Визия

Конкуренция

viziqСпециален въпросник с избор на предефинирани надписи за глава на стелаж. ТП избира този текст от менюто, който е видим на стелажа в обекта.

competitionПроверка,в която ТП описва кампания на конкуренцията – съдържа меню за избор на начин (с хостеса, самостоятелно), избор на кампания, избор на конкурентна фирма, текстово поле за коментар. За един обект може да се опише само една конкурентна кампания.

Управление на договори

Управление на материални активи

dogovorФункционалност за създаване на предложение на договор в мобилното приложение, по предварително заложен темплейт, и последваща процедура по одобрение на предложението в бекофиса (от един или повече ръководни служителя). Предложенията могат да имат различни атрибути, според специфичните изисквания на клиента: задължителни артикули, планограма, предоставени материални активи на обекта, прикачени файлове (снимки, PDF), обща сума и разпределение на сумата по месеци на база дефинирани правила и др.

dogovor1

Модул за управление на ДМА. Потребителят има възможност да добавя или премахва актив в обекта. Възможно е добавяне на допълнителна функционалност – създаване на заявка за монтаж или демонтаж на рекламно съоръжение (която да се одобрява в бекофиса на системата). Номенклатурата с активи и информацията за наличността им в обектите може да се поддържа както в бекофис на Mobee Ask, така и в ERP системата на клиента.

Not found