MobeeWMSMobeeWMS e цялостна система за управление на производствени складове, разработена от Баркод Системи България. Ще бъде настроена и пусната в експлоатация спрямо Вашите изисквания по техническо задание, изготвено от нас, на базата на анализ и разбиране на Вашия бизнес и интегрирана със съществуващо ERP/счетоводна програма. Има възможност за допълнително развиване и множество доработки.

Предимства на MobeeWMS:

 • TC8000-Warehouse-IMG4240-print-72dpiСистемата е разработена от Баркод Системи България – компания с над 17-годишна история;
 • Разработена е изцяло за нуждите на производствени складове;
 • В логиката на оперативните процеси са заложени правила, част от добрите производствени и складови практики;
 • Операциите са оптимизирани така, както се очаква да се извършват в производствените складове;
 • Състои се от мобилно приложение за извършване на складовите операции и бек офис част;
 • Двете части на системата – мобилна и бек офис част, комуникират помежду си двупосочно в реално време;
 • Не е налично излишно регистриране на артикула с мобилните устройства по време на операциите;
 • Ускоряване и автоматизиране на дейностите в складовото стопанство;
 • Контрол и пълна проследимост по партида на продукцията;
 • Предоставя всички необходими параметри и компоненти на вътрешни и външни одити за качеството;
 • Елиминиране на грешките при събиране и обработка на стоката;
 • Оптимизиране на бизнес процесите;
 • Повишаване ефективността на работа;
 • Има възможност за надграждане на модулите, добавяне на нови и доразвиване на системата спрямо нуждите на клиента;
 • Възможност за реализиране на множество доработки на Бек офис приложението и мобилнатa част;
 • Внедрена е в над 10 производствени склада в България и над 5 извън рамките на България.

Системата се състои от web базирано Бек офис приложение, работещо на стационарна работна станция и мобилно приложение, работещо на мобилни компютри, посредством които се извършват дейностите в склада. Системата работи онлайн, като всички операции се извършват и регистрират в реално време.